Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage bij Lisa & Lowie Photography boekt.


Door het boeken hiervan verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden zijn geldig op al de diensten van Lisa & Lowie Photography.


ALGEMENE VOORWAARDEN Lisa & Lowie PhotographyAlgemene Voorwaarden

M&G Comm.V.

Oude Bergsebaan 51 – 2950 Kapellen

BE0894.921.010

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Huidige algemene voorwaarden zijn toepassing op alle overeenkomsten

afgesloten met Lisa & Lowie Photography.

ARTIKEL 2: PRIJS

De prijzen gehanteerd door Lisa & Lowie Photography zijn afhankelijk

van het soort fotosessie dat wordt geboekt door de klant. De klant kan

alle prijzen terugvinden in de infobrochure. De infobrochure vermeldt

per soort fotosessie de prijsafspraken alsook hetgeen verwacht kan

worden van de fotosessie. Er kan door de klant niet worden afgeweken

van de prijzen. Alle prijzen voor de particuliere klanten zijn inclusief

BTW.

Lisa & Lowie Photography behoudt zich het recht voor om te allen tijde

de informatie op de website, inclusief de prijsafspraken te wijzigen.

Voor de klant geldt steeds de prijs zoals vermeld op de datum van het

boeken van de fotosessie.

De prijs van een fotosessie is betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na

het plaatsvinden ervan, dit met uitzondering van de mini-shoots.

Bij boeking van een mini-shoot zal een voorschot worden aangerekend.

De factuur van dit voorschot wordt de klant bezorgd per e-mail en is

betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen. De afspraak voor de mini-shoot

blijft gereserveerd voor de klant gedurende de betaaltermijn. Bij tijdige

ontvangst van het voorschot wordt de gekozen afspraak definitief. Bij

gebreke aan tijdige betaling vervalt de gekozen afspraak en zal de klant

een nieuwe afspraak moeten boeken.

Het eventuele saldo van de (mini)-shoot en de bestelde afdrukken bij

de fotosessies is betaalbaar op de dag van de fotosessie in cash of via

de Bancontact App of kan binnen de 7 kalenderdagen na de fotosessie

worden betaald per overschrijving. De foto’s zullen maar worden

besteld na volledige betaling van de factuur.

Nabestellingen zijn onderworpen aan de tarieven zoals vermeld op

datum van bestelling. De prijs voor nabestellingen is betaalbaar uiterlijk

binnen de 14 dagen na bestelling. De nabestelling zal maar uitgevoerd

worden door Lisa & Lowie Photography na ontvangst van betaling. Bij

gebreke aan tijdige betaling, vervalt de nabestelling van rechtswege.

ARTIKEL 3: BETALINGSMODALITEITEN

1.Behoudens bewijs van het tegendeel worden facturen geacht

ontvangen te zijn uiterlijk drie dagen na de factuurdatum.

2.Elke betaling door klant zal eerst worden aangewend ter aanzuivering

van eventueel verschuldigde interesten en kosten (inbegrepen het

forfaitair schadebeding).

3.Ingeval van wanbetaling of laattijdige betaling, zal een kosteloze

herinnering worden verstuurd aan de klant. Bij gebreke aan

betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van de herinnering

(vanaf de dag na verzending ervan per mail of vanaf de derde

werkdag bij verzending met de post) zal een interest worden

aangerekend aan de wettelijke referentievoet vermeerderd met 8

procentpunten alsook een schadevergoeding van

- 20 EUR bij een schuld tot en met 150 EUR

- 30 EUR + 10% van het verschuldigde bedrag bij een schuld tot

en met 500 EUR

- 65 EUR + 5% van het verschuldigde bedrag bij een schuld

boven 500 EUR en dit met een totaalmaximum van 2.500 EUR

ARTIKEL 3: CADEAUBON

Een cadeaubon van Lisa & Lowie Photography heeft een

geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de uitgifte ervan.

Een cadeaubon kan niet meer worden ingewisseld in contanten.

De tarieven van een fotosessie geboekt met een cadeaubon zullen

worden aangerekend aan de hand van de geldend op het moment van

boeking en niet op het moment van uitgifte van de bon.

Indien de waarde van de cadeaubon de prijs van de fotosessie

overstijgt, kan het verschil worden gebruikt om extra foto’s aan te

kopen. De restwaarde kan onder geen beding ingeruild worden in

contacten.

ARTIKEL 4: PLANNING FOTOSESSIE

Bij de boeking van een fotosessie zullen de datum en het tijdstip voor

de geplande fotosessie worden afgesproken.

De tijdspanne van een fotosessie zoals vermeld op de website/in de

infobrochure is louter indicatief en niet bindend.

De klant dient tijdig aanwezig te zijn. Indien de klant het afgesproken

uur niet respecteert, kan deze tijd in mindering worden gebracht van de

aangegeven tijdspanne.

Verplaatsing/annulering door de klant

De klant heeft het recht éénmalig en dit voor eender welke reden, de

datum en/of het uur van de fotosessie te verplaatsen naar een latere

datum mits een voorafgaandelijke kennisgeving hiervan ten laatste drie

werkdagen voor de oorspronkelijk geplande afspraak. Er zal nadien een

nieuwe geschikte datum worden overeengekomen. In het geval de

nieuwe afspraak wordt vastgelegd binnen de 6 maanden na boeking,

zullen de tarieven gelden zoals op datum van boeking. In het geval de

nieuwe afspraak wordt vastgelegd 6 maanden na boeking, zullen de

tarieven gelden zoals op het moment van de afspraak.

Een tweede uitstel is enkel mogelijk mits een geval van overmacht. Bij

gebreke aan overmacht zal een meerprijs worden aangerekend van 50

EUR.

De klant heeft het recht een fotosessie te annuleren mits schriftelijke

kennisgeving hiertoe uiterlijk 3 werkdagen voor de geplande fotosessie.

Indien de klant deze termijn niet respecteert, zal hij een

schadevergoeding verschuldigd zijn van 50 EUR. Lisa & Lowie

Photography heeft het recht het bedrag van 50 EUR in te houden op

het terug te betalen ontvangen basisbedrag.

Bij verplaatsing/annulering door de klant, zullen de eventueel reeds

gemaakte kosten in rekening worden gebracht aan de klant en dit

bovenop de eventueel verschuldigde schadevergoeding.

Verplaatsing door Lisa & Lowie Photography

Lisa & Lowie Photography heeft het recht een fotosessie te verplaatsen

in volgende gevallen:

− In het geval er een buitenfotosessie werd geboekt en er is

sprake van regenval of donkere lucht. Het oordeel over dgeschikte weersomstandigheden komt uitsluitend toe aan

Lisa & Lowie Photography en niet aan de klant

− In het geval van ziekte van de fotograaf

− Bij situaties van overmacht

De klant verkrijgt in het geval van verplaatsing door Lisa & Lowie

Photography geen recht tot schadevergoeding, noch een recht tot

annulering van de fotosessie. Er zal een nieuwe afspraak worden

gemaakt in onderling overleg waarbij de tarieven zullen gelden zoals op

datum van boeking van toepassing waren.


ARTIKEL 5: LEVERING

Lisa & Lowie Photography maakt een eigen selectie uit de genomen

foto’s. De foto’s worden zorgvuldig uitgekozen en bewerkt in de stijl van

Lisa & Lowie Photography. De RAW-beelden alsook de foto’s die niet

werden geselecteerd, kunnen onder geen beding door de klant worden

verkregen.

Het aantal geselecteerde foto’s in de fotogalerij waaruit de klant zal

kunnen kiezen, kan niet op voorhand worden vastgelegd.

De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie.

Online galerijen blijven voor een periode van 8 weken zichtbaar voor de

klant voor. In diezelfde periode zal de klant de foto’s kunnen

downloaden. Nadien worden de foto’s gearchiveerd en bewaard door

Lisa & Lowie Photography voor een periode van 1 jaar. In deze periode

zal de klant nog de mogelijkheid hebben om de foto’s op te vragen. Na

de periode van 1 jaar, worden de foto’s verwijderd en is er geen

mogelijkheid meer voor de klant om het beeldmateriaal nog te

verkrijgen van isa & Lowie Photography.

Bestelde afdrukken worden door de klant ontvangen binnen de

48weken na volledige betaling.

Bestelde en geleverde goederen kunnen niet worden geretourneerd,

noch worden ingeruild.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

De prestaties geleverd door Lisa & Lowie Photography vallen niet onder

een resultaatsverbintenis en zijn te allen tijde te aanzien als een

inspanningsverbintenis.

Lisa & Lowie Photography kan niet aansprakelijk worden gehouden

voor enige lichamelijke dan wel materiële schade ontstaan gedurende

een fotosessie, noch voor verlies/diefstal of beschadiging van eigen

goederen van de klant tijdens de fotosessie.

Lisa & Lowie Photography kan niet aansprakelijk worden gehouden

voor fouten gemaakt door derden, zoals daar zijn bij wijze van

voorbeeld: de drukkerij, de koerierdienst, …

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM

De foto’s gemaakt door Lisa & Lowie Photography zijn auteursrechtelijk

beschermd. De foto’s blijven te allen tijde eigendom van Lisa & Lowie

Photography.

Lisa & Lowie Photography zal evenwel bij boeking uw uitdrukkelijke

toestemming verzoeken om het beeldmateriaal te mogen gebruiken op

haar website, sociale mediakanalen of andere promotionele

doeleinden.

Bij bestelling van afdrukken/digitale foto’s door de klant, wordt enkel

het recht om foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke

doeleinden gegeven aan de klant. Bij gebruik van de foto’s van Lisa &

Lowie Photography door de klant op sociale mediakanalen of online,

dient de klant te allen tijde verplicht de naam van Lisa & Lowie

Photography te melden.

De klant verkrijgt geenszins het recht om de foto’s te publiceren voor

commerciële doeleinden of om deze door te geven aan derden.

Indien de klant toch een commercieel gebruik beoogt of de foto’s wenst

door te geven aan derden, heeft zij de uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van Lisa & Lowie Photography nodig. Zelfs na

toestemming, zal de klant of de derde die de foto’s gebruikt, de naam

van Lisa & Lowie Photography moeten vermelden bij elk gebruik.

Het is de klant niet toegestaan om het beeldmateriaal van Lisa & Lowie

Photography op enige wijze te bewerken of te laten bewerken door een

derde, ook niet via social media.

Het is de klant niet toegestaan screenshots of foto’s te nemen van de

online galerij en deze te gebruiken.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld en dit uiterlijk binnen de

8 kalenderdagen nadat het feit dat de klacht heeft veroorzaakt, heeft

plaatsgevonden.

ARTIKEL 9: PRIVACY

Lisa & Lowie Photography bewaart als verantwoordelijke voor de

verwerking van gegevens de persoonlijke gegevens die u haar

toevertrouwt. Ze gebruikt deze gegevens om haar dienstverlening

correct uit te voeren. Lisa & Lowie Photography heeft een

gerechtvaardigd belang om uw contactgegevens te gebruiken om u te

informeren per post of per mail over de activiteiten en diensten die Lisa

& Lowie Photography aanbiedt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kan u

dit steeds melden op het e-mailadres info@lisalowiephotography.be De

informatie, andere dan de contactgegevens, zijn vertrouwelijk en

worden niet openbaar gemaakt tenzij met uitdrukkelijke toestemming.

Eenieder kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die over

haar of hem werden opgeslagen en hij of zij kan vragen informatie te

wijzigen of te verwijderen. De gegevens worden niet buiten de

Europese Unie doorgegeven. Lisa & Lowie Photography doet er alles

aan opdat alle data die haar wordt toevertrouwd, worden beschermd

tegen elke vorm van misbruik van buitenaf. De persoonsgegevens

worden in elk geval niet langer bijgehouden dan noodzakelijk. Enige

facturatiegegevens worden bijgehouden overeenkomstig de

boekhoudwetgeving.

Eenieder die een klacht heeft over de werkwijze van Lisa & Lowie

P h o t o g r a p h y k a n e e n k l a c h t i n d i e n e n b i j d e

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel

+32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact(at)apd-

gba.beAlgemene Voorwaarden

M&G Comm.V.

Oude Bergsebaan 51 – 2950 Kapellen